آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۳

تدوین برنامه پنجم توسعه شهر اراک

تدوین برنامه پنجم توسعه شهر اراک

عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: از اقدامات خوب و قابل توجه تصویب برنامه پنجم توسعه شهر اراک است که به عنوان یکی از جدی ترین برنامه های شورا قلمداد شده و براساس برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیگیری می‌شود.

اجرا پروژه “آفتاب” در اراک

اجرا پروژه “آفتاب” در اراک

عضو شورای اسلامی کلان شهر اراک گفت: پیگیری درباره اجرای عملیات پروژه آفتاب، مجتمع درمانی ولیعصر(عج)، تعیین و تکلیف زمین جنب شرکت نفت و تبدیل آن به پارک ملت را یکی از اقدامات اساسی شورای دوره چهارم است.

هفته نامه ماهک استان مرکزی و نقدی بر مدیریت شهری اراک

هفته نامه ماهک استان مرکزی و نقدی بر مدیریت شهری اراک

هفته نامه ماهک استان مرکزی عنوان درشت خبری در شماره 42 خود را نقد مدیریت شهری اراک و تحلیل عملکرد شهردار این کلانشهر و مواضع شورای اسلامی در قبال آن اختصاص داده است.