دسته: اسلایدر

تاکیدمجمع نمایندگان استان مرکزی برانسجام بین تیم مدیریتی و نمایندگان

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی گفت: انسجام و وحدت در تیم مدیریتی نمایندگان و صداقت در گفتار و عمل، عامل پیشرفت امور در این استان است. به گزارش اخبار روزانه...